پروژه های فاضلاب > صفحه 4                                   

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

115    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

3    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزیطرحشبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب  شهر خلخال

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

محل پروژه

ایران ، شهر خلخال

سال افق طرح

2011

جمعیت سال افق طرح

000ر150

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   40

تعداد منهولها

900   منهول

طول خط انتقال فاضلاب

Km    5

فرآیند تصفیه

لجن فعالطول خط انتقال فاضلاب

Km    5

فرآیند تصفیه

فاضلاب بی هوازی و استخر تثبیت

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

35    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

2    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی

طرح شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر مهدیشهر

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

محل پروژه

ایران ، شهر مهدیشهر

سال افق طرح

2020

جمعیت سال افق طرح

000ر32

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   38

تعداد منهولها

210   منهول

فرآیند تصفیه

لجن فعال

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

120    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

2    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی

طرح شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر محمودآباد

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

محل پروژه

ایران ، شهر محمودآباد

سال افق طرح

2026

جمعیت سال افق طرح

000ر50

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   79

تعداد منهولها

1600   منهول


طرح شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای نور و رویان

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

محل پروژه

ایران ، شهرهای نور و رویان

سال افق طرح

2025

جمعیت سال افق طرح

000ر54

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   103

تعداد منهولها

2000   منهول

طول خط انتقال فاضلاب

Km   3

فرآیند تصفیه

لجن فعال

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

130    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

2    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی

طرح شبکه جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی شهرهای هلر و درگهان

کارفرما

سازمان منطقه آزاد قشم

محل پروژه

ایران ، شهرهای هلر و درگهان جزیره قشم

سال افق طرح

2031

جمعیت سال افق طرح

000ر39

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   65

تعداد منهولها

1530   منهول

طول خط انتقال فاضلاب

Km   5/1

فرآیند تصفیه

لجن فعال

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

90    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

2    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

آبیاری

صفحه 1  2  3  4