تاریخچه مهندسین مشاور آبران به سال 1332 باز می گردد که در آن زمان دکتر مهندس غلامرضا کورس، اولین شرکت مهندس مشاور ایرانی کشور را در زمینه آب و فاضلاب شهری در تهران تاسیس نمود.

پس از تغییراتی سازمانی ، شرکت فعالیت های حرفه ای خود را تحت نام مهندسین مشاور آبران  از سال 1360 ادامه داد و در طول بیش از 35 سال گذشته با انجام خدمات خاص علاوه بر خدمات معمول و ارائه دانش فنی همراه با تکنولوژی روز به کارفرمایان در تمامی فازهای مطالعاتی و اجرایی پروژه مورد اعتماد کارفرمایان قرار گرفته است.

در حال حاضر، مهندسین مشاور آبران با بیش از 12 دفتر نمایندگی در سراسر ایران و خارج از کشور و با استفاده بیش از 100 نفر مهندسین متخصص و مجرب در زمینه طراحی و نظارت، از طرف سازمان مدیریت و برنامه جزو شرکتهای پایه 1 در تخصص آب و فاضلاب در ایران شناخته شده است.

ازجمله پروژه های شاخص مشاور آبران انجام مطالعات طرح جامع آب شرب و صنعت در سطح سه استان در کشور می باشد که به صورت جداگانه و در قالب 3 قرارداد شامل استان های قزوین، زنجان و اردبیل از سال 1387 انجام شده است .

مشاور آبران در مطالعات طرح جامع درازمدت آب شهر تبریز بزرگ در سه دوره 25 ساله حضور داشته که همچنان نیز ادامه دارد. اولین طرح جامع 25 ساله تبریز توسط مهندسین مشاور کورس (نام قبلی این مشاور) انجام شده است . مهندسین مشاور آبران طرح 25 ساله دوم را به سرانجام رسانیده و در حال حاضر طرح بازنگری 25 ساله سوم در دست اقدام می باشد که از نظر انجام سه دوره مطالعات طرح جامع آب یک شهر و توسط یک مشاور ،نه تنها در ایران بلکه در جهان رکورد دار و نمونه می باشد.

طرح جامع مانیتورینگ و تله متری تاسیسات آب شرب شهر اردبیل و طرح جامع سیستم کنترل و تله متری تاسیسات آب جزیره زیبای کیش توسط مهندسین مشاور آبران انجام شده است.

جمع پروژه های آب و فاضلاب طراحی و نظارت شده توسط مهندسین مشاور آبران در سطح کشور بالغ بر 150 پروژه می باشد.