پروژه های فاضلاب > صفحه 3طرح شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب رودهن و بومهن

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

محل پروژه

ایران ، شهررودهن و بومهن

سال افق طرح

2026

جمعیت سال افق طرح

000ر230

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   292

طول خط انتقال فاضلاب

Km   3

فرآیند تصفیه

لجن فعال  با هوادهی گسترده

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

960    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

2    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی


طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید پردیس

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

محل پروژه

ایران ، شهر جدید پردیس

سال افق طرح

2036

جمعیت سال افق طرح

000ر400

فرآیند تصفیه

A2O

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

280    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

3    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی


طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رباط کریم

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران

محل پروژه

ایران ، شهر رباط کریم

سال افق طرح

2020

جمعیت سال افق طرح

000ر175

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   84

تعداد منهولها

1430   منهول

طول خط انتقال فاضلاب

Km    14

فرآیند تصفیه

اختلاط کند لاگونهای هوادهی

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

1000    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

3    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی و  پرورش ماهیطرح شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر اسلامشهر

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران

محل پروژه

ایران ، شهر اسلامشهر

سال افق طرح

2020

جمعیت سال افق طرح

000ر480

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   117

تعداد منهولها

2700   منهول

طول خط انتقال فاضلاب

Km    24

فرآیند تصفیه

اختلاط کند لاگونهای هوادهی

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

1000    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

3    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی و  پرورش ماهی

صفحه 1  2  3  4