پروژه های آب > صفحه 1

سال افق طرح

2041

جزئیات طرح

تصفیه خانه آب ، خط انتقال آب ، مخازن آب مصرفی و شش سد به نامهای : تالوار، بتهات، مرش، بلوبین، بایچه باغ و مشمپا


مطالعات امکانسجی تامین آب شهرها ، مجتمع های آبرسانی و روستاهای استان  زنجان

کارفرما

شرکت آب منطقه ای استان زنجان

محل پروژه

ایران ، استان زنجان

مساحت تحت پوشش

Km2 22000

تعداد شهر ها و روستاهای تحت پوشش

18 شهر و 1000 مجموعه روستایی

جمعیت  شهری

000ر000ر1 نفر

جمعیت روستایی

000ر500 نفر
اهداف طرح


·بررسی منابع آبی موجود

·استخراج و تعیین نیاز آبی مورد تقاضا و بررسی میزان کمبود آب

·ارائه منابع  آبی جدید از جمله آب های سطحی (به ویژه رودخانه ها در استان قزوین) ،  منابع آبی کارست، و سفره های آبرفتی در سطح حوزه طرح.

·استفاده از مطالعات موجود

·تعیین پتانسیل منابع آبی سطحی

·تعیین تغذیه و نقاط تخلیه برای تعادل ذخیره آب

·تعیین تعادل فرصت های توسعه و  بهره برداری از آب سطحی

·معرفی مناطق عملیاتی و نحوه توزیع آب


مطالعات طرح جامع تامین و انتقال آب شرب و صنعت استان قزوین

کارفرما

شرکت آب منطقه ای استان قزوین

محل پروژه

ایران ، استان قزوین

مساحت تحت پوشش

Km2 16000

تعداد شهر ها و روستاهای تحت پوشش

25 شهر و 1000 مجموعه روستایی      

جمعیت شهری

000ر350  نفر

جمعیت روستایی

000ر650  نفر

سال افق طرح

2041

جزئیات طرح

تعداد 3 تصفیه خانه آب ،  هر کدام به ظرفیت 5000+6000 لیتر در ثانیه

تعداد 8 مخزن آب ،  هر کدام  به ظرفیت  000ر30 متر مکعب

خط انتقال آب به طول 590 کیلومتر


جزئیات طرح


· مطالعات منابع آب

·تعیین تقاضای آب شرب و صنعتی

·تهیه طرح پیشنهادی برای تامین و انتقال آب

·طراحی مقدماتی تصفیه ، انتقال و  مخازن برای استان

مطالعات مرحله اول طرح جامع تامین و انتقال آب شرب شهرها، روستاها و صنعت استان اردبیل

کارفرما

شرکت آب منطقه ای استان اردبیل

محل پروژه

ایران ، استان اردبیل

مساحت تحت پوشش

Km2 18000

تعداد شهر ها و روستاهای تحت پوشش

24 شهر و 1800 روستا و 15 مجموعه صنعتی

جمعیت شهری

000ر480  نفر

جمعیت روستایی

000ر580  نفر


 ارتفاع پمپاژ

15-83 متر

تعداد مخازن آب

15 مخزن

حجم مخازن آب

000ر280 متر مکعب

طول شبکه توزیع آب

1300 کیلومتر

طرح سامانه های آب شرب کلان شهرتبریز و شهرکهای حومه

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

محل پروژه

ایران ، شهر تبریز

مساحت تحت پوشش

Km2 250

سال افق طرح

2020

جمعیت سال افق طرح

000ر300ر2   نفر

منابع تامین آب

زرینه رود و مهرانه رود

طول مسیر خط انتقال

Km 15

قطرلوله : 700-900 میلیمتر

جنس لوله: داکتیل

روش انتقال : سیستم پمپاژ

تعداد ایستگاههای پمپاژ

6 سایت

صفحه 1 2 3 4 5 6