پروژه های فاضلاب > صفحه 2


تعداد مدول

3    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی و صنعتی

طرح شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب قشم

کارفرما

سازمان منطقه آزاد قشم

محل پروژه

ایران ، جزیره قشم

سال افق طرح

2030

جمعیت سال افق طرح

000ر70

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   134

تعداد منهولها

2550   منهول

تعداد ایستگاههای بالابر  /   ایستگاههای پمپاژ

6+2  ایستگاه

طول خط انتقال فاضلاب

Km   6

فرآیند تصفیه

لجن فعال  با هوادهی گسترده

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

190    لیتر در ثانیه


 


کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی

                              

طرح شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب سمنان

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

محل پروژه

ایران ، شهر سمنان

سال افق طرح

2025

جمعیت سال افق طرح

000ر220

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   263

تعداد منهولها

5700   منهول

طول خط انتقال فاضلاب

Km   5

فرآیند تصفیه

اختلاط کامل با لاگونهای هوادهی

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

1000    لیتر در ثانیه

تعداد مدول

3    مدول


تعداد مدول

3    مدول

کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب

کشاورزی

طرح شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب گنبد

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

محل پروژه

ایران ، شهرگنبد کاووس

سال افق طرح

2020

جمعیت سال افق طرح

000ر300

طول شبکه جمع آوری فاضلاب

Km   491

تعداد منهولها

470   منهول

طول خط انتقال فاضلاب

Km   7

فرآیند تصفیه

اختلاط کامل با لاگونهای هوادهی

ظرفیت تصفیه خانه برای هر مدول

700    لیتر در ثانیه


صفحه 1  2  3  4