تهیه مقالات علمی در سمینارهای بین المللی و نشریه های داخلی

بخش تحقیقات و توسعه مهندسین مشاور آبران با عنایت ویژه به مباحث مدیریت دانش ، در به روز آوری اطلاعات و علوم مرتبط با مهندسی آب و فاضلاب همواره تلاش می نماید. بعنوان نمونه ، عناوین مقالات تهیه شده توسط کارشناسان این مشاور در ارتباط با موضوع آب به حساب نیامده به شرح زیر می باشد.

·        کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های آب

·        متدلوژی تعیین تلفات فیزیکی در شبکه های توزیع آب و نتایج حاصله در پایلوت شهر تبریز

·        کاربرد سیستم هوشمند در کنترل فرآیند تصفیه خانه های آب

·        حفاظت لوله های فلزی در شبکه های توزیع آب از خوردگی داخلی

·        خوردگی خارجی لوله های فلزی در شبکه های توزیع آب و روشهای جلوگیری از آن

·        کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت آب و فاضلاب شهری

·        توسعه روشهای پیشگیری از تلفات فیزیکی و غیر فیزیکی در شبکه های توزیع آب با تغییر ترکیب آب

·        برنامه عملیات کاهش و کنترل آب بحساب نیامده در بخش تلفات فیزیکی

·        الگوی مصرف آب و تغییرات آن در هر بخش