خدمات


·         شبکه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی ، تصفیه خانه ، ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال  

·         مدیریت آب

·         مخازن ذخیره و تعادل

·         طرحهای جامع تامین، ذخیره سازی، توزیع و انتقال آب

·         شبکه های آبیاری و زهکشی

·         ساختمانهای مسکونی، تجاری، صنعتی، نظامی و اداری

·         ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه

·         مقاوم سازی در مهندسی آب

·         مدیریت پروژه

·         مدیریت آب به حساب نیامده

·         سیستم های اسکادا ، کنترل ، مانیتورینگ و تله متری تاسیسات آب