مشاركت در تدوين استانداردها و ضوابط معتبر


مهندسین مشاور آبران در تهیه استانداردها و دستورالعملهای به شرح زیر همکاری داشته است:

·        ضوابط طراحي سامانه هاي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي

·        راهنماي شناخت و بررسي عوامل موثر در آب به حساب نيامده و راهكارهاي كاهش آن

·        دستورالعمل حوادث و اتفاقات شبكه آبرساني

·        دستورالعمل برآورد هزينه و توجيه اقتصادي رفع تلفات فيزيكي

·        دستورالعمل روش هاي كاربردي براي مقابله با نشت در شبكه هاي آبرساني شهري

·        دستورالعمل فشارسنجي در رسم خطوط همفشار

·        دستورالعمل برآورد و تخمين آب به حساب نيامده غير فيزيكي