مدیران اجرایی


بهرام بابازاده

عضو هیئت مدیره و مدیر داخلی

فوق لیسانس معماری

b.babazadeh@abrance.com

bahram.babazadeh@yahoo.comحمید خلیلی

مدیر بخش نظارت

لیسانس عمران

spv@abrance.comداریوش عباس زاده

مدیر دفاتر و شعب

لیسانس عمران آب

a.abbaszadeh@abrance.com

abbaszadeh.abran@gmail.com
محمد جوادی

مدیر بخش مهندسی

فوق لیسانس مکانیک

m.javadi@abrance.com


mojavadi@yahoo.com
مهدی میرسپاسی

مدیر گروه پروژه ها

دکترای مهندسی محیط زیست

 m.mirsepasi@abrance.com

mehdimirsepassi@gmail.com
سیروس کریمی

مدیر دفتر تبریز

فوق لیسانس عمران

tabriz@abrance.comمحبوب حیدری

مدیر دفتر اردبیل

 لیسانس عمران

ardebil@abrance.com
مهرشاد جلالی

مدیر دفتر سمنان

لیسانس عمران

semnan@abrance.com